• Skrytý příjem a odesílání SMS

  • Utajené volání a historie hovorů

  • Zabezpečení silnými šifrovacími metodami

  • Určeno pro mobilní telefony se systémem Symbian,
    WinMobile a iPhone 3, 3G, 3GS, 4 s iOS4 (ne iOS5)

HiddenSMS HiddenSMS HiddenSMS

Reklamační řád

Všeobecná ustanovení

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP) se vztahují výhradně na nákup zboží a služeb v internetovém obchodě prodávajícího, společnosti Kandox s.r.o., Praha 5, Stodůlky, Mukařovského 1985/8, PSČ 155, IČ 283 97 681, E-mail: info@kandox.cz na adrese www.skrytesms.cz.

Prodávající se řídí platnými právními předpisy upravujících reklamace a ochranu práv spotřebitelů.

Rozpor s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době, která činí 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na opotřebení vzniklé obvyklým užíváním. Vady vzniklé při přepravě je třeba reklamovat u přepravce, po dohodě Vám můžeme zaslat nové zboží.

Pokud chcete předejít problémům s instalací nebo funkcemi software, důrazně doporučujeme využít testovacích, demo a trial verzí software. Pokud není taková verze k dispozici, ověřujte, zda splňujete systémové požadavky software uvedené výrobcem. Pokud nenajdete požadované informace na našem webu nebo webu výrobce kontaktujte nás, pokusíme se informace k produktu pro vás doplnit a ověřit. Je třeba si uvědomit, že nefunkčnost softwaru na Vašem přístroji, nemusí vůbec znamenat rozpor s kupní smlouvou, který lze reklamovat.

Postup reklamace

Kupující sdělí prodávajícímu (mailem), co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace požaduje (opravu, výměnu věci či součástky, slevu, odstoupení - viz dále). Nejde-li o reklamaci zjevně neoprávněnou, sdělí prodávající kupujícímu další nejvhodnější postup, především dodání reklamovaného zboží k posouzení reklamace a vyřešení účetních záležitostí (dobropis atp). Prodávající rozhodne o přijetí či nepřijetí reklamace ihned po obdržení zboží, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Zároveň o tom vydá kupujícímu potvrzení.

Volba nároku

(1) Jde-li o vadu, kterou lze odstranit, má kupující právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna, a prodávající je povinen vadu bez zbytečného odkladu odstranit. Není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, může kupující požadovat výměnu věci, nebo týká-li se vada jen součásti věci, výměnu součásti. Není-li takový postup možný, může kupující žádat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit.
(2) Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, má kupující právo na výměnu věci nebo má právo od smlouvy odstoupit. Táž práva přísluší kupujícímu, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat.
(3) Jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, má kupující právo na přiměřenou slevu z ceny věci nebo může od smlouvy odstoupit.

Vyřízení reklamace

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád je platný od 01.02.2009.

V Praze dne 19.1.2009

Navigace

Pro další informace prosím použijte následující nábídku.

Další informace spojené s koupi programu HiddenSMS.